§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Ogólna Polityka Prywatności (Dalej: „Ogólna Polityka Prywatności”) stanowi załącznik numer 1 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (dalej: Ogólnego Regulaminu) określającego zasady świadczenia Usług na każdej Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę lub w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę przy czym pełna i aktualna treść Ogólnego Regulaminu znajduje się pod adresem: foto.fujifilm.pl/regulaminy Pojęcia użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Prywatności, a nie zdefiniowane w słowniczku definicji określonym w § 1 ust. 5 niniejszej Ogólnej Polityki należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w mającym zastosowanie Szczegółowym Regulaminie lub Ogólnym Regulaminie, a gdyby w Szczególnym Regulaminie lub Ogólnym Regulaminie lub w ich załącznikach nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do znaczenia przyjętego w przepisach obowiązującego prawa, a następnie do znaczenia zwyczajowego.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r. aż do odwołania
 3. Przyjmuje się, że:
  a) Każdy kto dokonał rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej lub Usługi wskazanej w § 1 ust 6 Ogólnego Regulaminu powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią i zaakceptować postanowienia Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym niniejszej Ogólnej Polityki Prywatności, przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w drodze zawierania odrębnej indywidualnej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, w tym w formie pisemnej, chyba, że postanowienia Szczegółowego Regulaminu stanowią inaczej.
  b) Użytkownik Strony Internetowej lub Usługi ma jednak prawo zwrócić się do Usługodawcy celem przesłania mu pełnej treści zapisów na podstawie, których korzysta ze Strony Internetowej lub Usługi, w tym udzielenia wyjaśnień, co do interpretacji postanowień Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników w tym niniejszej Ogólnej Polityki Prywatności, w tym wyjaśnienia relacji pomiędzy ww. uregulowaniami.
  c) Zarazem każda osoba, która chce rozpocząć korzystanie ze Strony Internetowej i uważa, że świadczenie Usług powinno odbywać się na innych warunkach niż opisanych w Ogólnym Regulaminie i w treści jego załączników, w tym w Ogólnej Polityce Prywatności powinna skontaktować się z Usługodawcą i ustalić czy jest to możliwe, a jeśli nie jest, to nie powinna korzystać ze Strony Internetowej lub Usługi.
  d) W celu wyeliminowania sytuacji korzystania ze strony internetowej bez zapoznania się z warunkami świadczenia Usług Usługodawca:
  - wdraża system informacyjny polegający na wdrożeniu komunikatu „pop up” wyświetlającego się przy wejściu na Stronę Internetową, zawierającego informację dot. zasad świadczenia Usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
  - zapewnia w każdym czasie łatwy dostęp do informacji dot. zasad świadczenia Usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych m.in. poprzez zapewnienie dostępu do dokumentacji z poziomu nie tylko strony głównej ale i każdej podstrony za pomocą stosownego odesłania ze stopki.

  Do realizacji ww. uprawnień przewidzianych w zdaniach poprzedzających zastosowanie mają postanowienia § 6 Ogólnego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie sposobów zwracania się do Usługodawcy o udzielenie wyjaśnień.

 4. Dane Usługodawcy wraz z listą prowadzonych przez Usługodawcę Stron Internetowych lub świadczonych Usług stanowią załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu. Treść dostępna pod adresem: foto.fujifilm.pl/regulaminy
 5. Przyjmuje się że na użytek niniejszej Polityki Prywatności:
  a) Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
  b) RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),
  c) Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  d) System Informatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania Danych Osobowych,
  e) Administrator Danych Osobowych oznacza organ, instytucję, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydującą o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniającą warunki dla uznania za „Administratora” zgodnie z przepisami RODO, przy czym Administratora określono w załączniku numer 5 do Ogólnego Regulaminu,
  f) Współadministratorzy Danych Osobowych oznacza sytuację gdy co najmniej dwóch Administratorów Danych Osobowych wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, przy czym Administratora określono w załączniku numer 5 do Ogólnego Regulaminu,
  g) Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych lub na jego polecenie, h) Telekomunikacyjne urządzenie końcowe oznacza urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci,
  i) Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania,
  j) Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,
  k) Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania,
  l) Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  m) Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  n) Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 rozporządzenia RODO,
  o) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  p) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza sytuację podejmowania decyzji lub rozstrzygnięcia, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub wywiera inny podobny wpływ, na osobę, której dane dotyczą,
  q) Państwo trzecie oznacza Państwo poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym także poza Unią Europejską,
  r) Organizacja Międzynarodowa oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.
  s) Transfer danych oznacza przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej,
  t) Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ:
  - administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego;
  - przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub
  - wniesiono do niego skargę.

§2 Postanowienia Szczegółowe

 1. Usługodawca zapewnia, że w swojej działalności kieruje się zawsze tym by prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, były w pełni i w zgodzie z przepisami prawa krajowego, jak i porządkiem prawnym Unii Europejskiej, normami prawa międzynarodowego, respektowane i stosowane, w szczególności Usługodawca szanuje prawo Użytkowników do wyboru treści, informacji które chcą przekazać, pozostawić, lub w inny sposób udostępnić Usługodawcy.
 2. Mając powyższe na uwadze Usługodawca ustala, że niniejsza Ogólna Polityka
  Prywatności zawiera informację dotyczącą:
  a) Cookies lub technologii podobnych w ujęciu ogólnym,
  b) Ogólnych informacji i wytłumaczenie pojęć dot. Przetwarzania Danych Osobowych,
  c) Sposobów zabezpieczenia pozyskiwanych informacji,
  d) Zasad współpracy Usługodawcy z innymi Podmiotami.

§3 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Usługodawca informuje, iż przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników jest:
  a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
  b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej: ustawa o.ś.u.d.e),
  c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych),
  d) ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730) (dalej: ustawa sektorowa RODO).

 2. Usługodawca podkreśla, iż Usługodawca samodzielnie lub z innymi podmiotami decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników. W konsekwencji Usługodawca w pewnych wypadkach może być samodzielnym Administratorem Danych Osobowych w innych zaś być jednym ze Współadministratorów Danych Osobowych.

  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę opisane zostały w załączniku numer 5 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli informacyjnej, której treść jest dostępna pod adresem: foto.fujifilm.pl/regulaminy .

  Szczegółowe dane dot. Usługodawcy oraz dot. świadczonych Stron Internetowych, Usług zawarte są w załączniku numer 4 do Ogólnego Regulaminu. Treść załącznika jest dostępna pod adresem: foto.fujifilm.pl/regulaminy

  W związku z różnymi celami przetwarzania przyjmuje się również inne klauzule informacyjne opisane poniżej tj. w § 3 ust. 11, 12, 13 niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Usługodawca, jako Administrator lub Współadministrator, zapewnia:
  a) iż, Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą - zasada zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, przetwarzania Danych Osobowych,
  b) iż, Dane Osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami - zasada ograniczenia celu przy przetwarzaniu Danych Osobowych,
  c) iż, przetwarzane przez niego Dane Osobowe będą adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane - zasada minimalizacji przetwarzanych Danych Osobowych,
  d) iż, przetwarzane przez niego Dane Osobowego będą prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a jeśli Usługodawca uzyska informacje, iż Dane Osobowe nie są prawidłowe, w tym w zakresie celów przetwarzania to podejmie niezwłoczne działania by takie Dane Osobowe zostały sprostowane lub usunięte - zasada prawidłowości przetwarzanych Danych Osobowych,
  e) iż, Dane Osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane - zasada ograniczenia przechowywania Danych Osobowych,
  f) iż, Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych - zasada integralności, poufności Danych Osobowych.
 4. Usługodawca zapewnia, iż zgodnie z założeniami rozporządzenia RODO wdrożył zasadę privacy by designe tj. zarówno na etapie projektowania rozwiązań jak i na etapie wykorzystywania Danych Osobowych uwzględnione zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią ochronę Danych Osobowych. Podjęte w tym zakresie działania Usługodawcy uwzględniają nie tylko stan wiedzy technicznej, ale i charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wynikające z przetwarzania.
 5. Usługodawca zapewnia, iż zgodnie z założeniami rozporządzenia RODO wdrożył zasadę privacy by default tj. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane Osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten został zrealizowany przez Usługodawcę: w zakresie ilości zbieranych Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności, w tym także poprzez zapewnienie, iż domyślnie Dane Osobowe nie będą udostępniane nieokreślonej liczbie osób fizycznych.
 6. Usługodawca zapewnia, iż uwzględniając stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  a) pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych,
  b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 7. Usługodawca w celu świadczenia Usług może przekazywać Dane Osobowe Użytkowników Odbiorcom.
 8. Usługodawca w celu świadczenia Usług może powierzać przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników.
 9. Usługodawca może korzystać z usług podmiotów znajdujących się w Państwach Trzecich, w konsekwencji czego Użytkownik powinien mieć świadomość możliwego transferu danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej. Usługodawca doprecyzowuje w klauzulach informacyjnych czy i do jakiego Państwa Trzeciego poza EOG może dojść do transferu.
 10. Usługodawca może stosować profilowanie.
 11. Usługodawca w celu ułatwienia Użytkownikom możliwości zapoznania się z informacją o przetwarzaniu Danych Osobowych wdraża warstwowy system informowania poprzez przyjęcie dokumentu pn.: Komunikat dot. Polityki Prywatności, w którym to w ograniczonym zakresie informuje Użytkownika o tym jak przetwarza dane osobowe. Treść komunikatu ze względu na międzynarodowy zasięg działania Grupy Spółek do której należy Usługodawca jest standaryzowana. Dokument ten stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Ogólnej Polityki Prywatności. Użytkownik może zapoznać się również ze szczegółowymi informacjami zawartymi w klauzulach informacyjnych.
 12. Usługodawca może przetwarzać Dane Osobowe również na portalach społecznościowych tj. samodzielnie jako Administrator lub wspólnie z innymi podmiotami jako Współadministrator, przy czym w tym zakresie szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych określa klauzula informacyjna stanowiąca załącznik numer 4 do niniejszej Polityki Prywatności.
 13. Usługodawca na stronie internetowej zamieszcza również informację dot. przetwarzania danych osobowych jego klientów, kontrahentów. Klauzula informacyjna stanowi załączniku numer 2 do niniejszej Polityki Prywatności.
 14. Usługodawca na stronie internetowej zamieszcza również informację dot. przetwarzania danych osobowych dot. kontaktu z Administratorem, w tym za pośrednictwem telefonu lub wiadomości email. . Klauzula informacyjna stanowi załączniku numer 3 do niniejszej Polityki Prywatności.

§4 Stosowanie Cookies i innych Technologii

 1. Strona Internetowa prowadzona przez Usługodawcę korzysta z tzw. plików cookies.
 2. Usługodawca zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom pełne informacje dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym cookies.
 3. Usługodawca podkreśla, że Cookies to dane w postaci plików, często tekstowych. Strona Internetowa wysyła te pliki do przeglądarki Użytkownika. Pliki te zostają zapisane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik łączy się ze Stroną Internetową przeglądarka Użytkownika przekazuje ww. pliki do Strony Internetowej (serwera). Pliki cookies mogą łączyć się z daną Stroną Internetową gdy przeglądasz inne strony internetowe.
 4. Usługodawca wskazuje, iż pliki cookies mogą mieć różne zastosowanie. W głównej mierze stosowane są do utrwalania poprzez zapamiętanie danych w tym tych zakodowanych w postaci ciągu znaków. Jednym z celów stosowania plików cookies jest doprowadzenie do zachowania lub utrzymania sesji po logowaniu tj. by możliwe było np. automatyczne logowanie do konta Użytkownika na Stronie Internetowej. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie potrzebuje przy ponownym użyciu Strony Internetowej wprowadzać tych samych danych.
 5. Usługodawca pragnie podkreślić, iż istnieją różne rodzaje plików Cookies. Ze względu na okres istnienia tych plików w urządzeniu końcowym Użytkownika można wyróżnić Cookies stałe i sesyjne. Pierwsze z nich przechowywane są przez z góry określony w instrukcji pliku okres, przy czym nie dłużej niż do czasu gdy Użytkownik je trwale usunie z przeglądarki. Drugie mają charakter plików tymczasowych. Na urządzeniu końcowym Użytkownika będą więc przechowywane wyłącznie do czasu tzw. opuszczenia Strony Internetowej, wylogowania, zakończenia korzystania z usługi, zamknięcia przeglądarki.
 6. Usługodawca nadmienia, że ze względu na pochodzenie cookies można wyróżnić cookies własne oraz cookies zewnętrzne. Pierwsze pochodzą ze Strony Internetowej, którą przeglądasz lub z której korzystasz. Cookies zewnętrzne natomiast pochodzą z innych źródeł niż od podmiotów prowadzących ww. Strony Internetowe. Najczęściej to dane pochodzące od zewnętrznych reklamodawców tj. z ich serwerów.
 7. Usługodawca wskazuje, że Cookies można podzielić również ze względu na zastosowanie. „Cookies Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność” służą do prawidłowego działania strony internetowej, serwisu internetowego, pod względem technicznym, a także zapewniania jego sprawnego działania, jakości funkcjonowania. „Cookies Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa” służą do dostosowania technicznych aspektów tj. ogólnego wyglądu i układu Strony Internetowej, jak i szczegółowych ustawień, jak np. wielkość czcionki, kolor czcionki, krój, tło, jak również aspektów treściowych – wybór ulubionych merytorycznych informacji. „Cookies Bezpieczeństwo, Poufność” służą do zabezpieczenia działania Strony Internetowej, w tym zapewnienia braku ingerencji w proces autoryzacji. „Cookies Reklama, Marketing” służą dopasowywaniu reklam do produktów i treści wyszukiwanych przez Użytkownika. „Cookies Autoryzacja, Uwierzytelnienie” służą do weryfikacji Użytkownika, w tym zapewnienia trwania sesji. „Cookies Analiza, Statystyka” służą do analizy ruchu na Stronach Internetowych, użycia Stron Internetowych, w tym ich popularności
 8. Usługodawca pragnie podkreślić, iż podczas korzystania z cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 9. Usługodawca podkreśla, iż następujące rodzaje informacji mogą znaleźć się w plikach cookies: nazwa domeny, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalna nazwa, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, numer IP, unikalny identyfikator urządzenia końcowego Użytkownika, czas odwiedzin, dane o lokalizacji, ustawienia językowe, dane o IP.
 10. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Usługodawca zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowej.
 11. Usługodawca zastrzega, iż w razie potrzeby może korzystać także z innych niż cookies technologii o podobnym charakterze takiej jak np. Google Analitics, Facebook Pixel Tag, Local storage, Google Adsense, Google Adwords, DoubleClick, Optimizely. Szczegółowe informacje dot. ww. narzędzi znajdują się w treści załącznika numer 1 do Ogólnej Polityki Prywatności tj. Komunikacie dot. Polityki Prywatności,
 12. Usługodawca przyjmuje ogólne lub szczegółowe zasady korzystania na każdej Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę z plików cookies lub podobnych technologii. Ogólne regulacje będą zawarte w Ogólnej Polityce Cookies , a w wypadku gdyby niezbędne było przyjęcie rozwiązań specjalnych lub odrębnych dla danej Strony Internetowej będą one zawarte w Szczegółowej dla tej Strony Internetowej Polityce Cookies.
 13. Ogólna Polityka Cookies stanowi załącznik numer 2 do Ogólnego Regulaminu i zawiera skonkretyzowanie postanowień Ogólnej Polityki Prywatności w zakresie cookies lub innych podobnych technologii. (Treść załącznika jest dostępna pod adresem: foto.fujifilm.pl/regulaminy) W dokumencie tym w szczególności wskazano parametry i rodzaje stosowanych cookies oraz cel w jakim są stosowane. Dodatkowo w Ogólnej Polityce Cookies zawarto szczegółowe zasady zarządzania przez Użytkownika ustawieniami cookies.

§5 Inne Narzędzia

 1. Usługodawca korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.

§6 Stosowane Zabezpieczenia

 1. Usługodawca wskazuje, że może stosować następujące sposoby zabezpieczenia Danych Osobowych: bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), pseudonimizację, szyfrowanie danych, mechanizm kopii zapasowej, rejestr zdarzeń, kontrolę dostępu, analiza logów.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca wskazuje, że każda Strona Internetowa prowadzona przez Usługodawcę może zawierać odniesienie do innych stron internetowych nie prowadzonych przez Usługodawcę.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Usługodawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ww. inne strony internetowe tj. za ich działanie i dostępność, w tym w szczególności za stosowane tam sposoby i cele przetwarzania danych osobowych, spełnienie obowiązku informacyjnego, stosowane technologie, w tym pliki cookies lub pliki podobne, wdrożone zabezpieczenia itp. W szczególności Usługodawca ostrzega, iż przed skorzystaniem z wspomnianych innych stron internetowych Użytkownik powinien zweryfikować ich wiarygodność oraz zapoznać się z zasadami świadczenia Usług elektronicznych oraz politykami prywatności, cookies itp.
 3. Usługodawca zapewnia, iż przetwarzanie danych osobowych na każdej Stronie Internetowej jest dokonywane przy poszanowaniu zasady minimalizacji, a więc Dane Osobowe przetwarzane są tylko wtedy i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony Internetowej.
 4. Usługodawca może przyjmować Klauzule Informacyjne przetwarzania danych osobowych przedstawiane Użytkownikowi podczas korzystania z konkretnych funkcjonalności i Usług w ramach konkretnej Strony Internetowej. Jeśli takich klauzul nie przyjęto i nie opublikowano to zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika normuje wyłącznie Ogólna Klauzula Informacyjna tj. załącznik numer 5 do Ogólnego Regulaminu. Treść dostępna: foto.fujifilm.pl/regulaminy.
 5. Załączniki:
Powinno Cię zainteresować

Odbitki kwadratowe

Zaprojektuj swój Fotoalbum i ciesz się fotograficzną jakością w twardej okładce A4.

Zamów od 0.49