FUJIFILM

Obchodní podmínky Internetového fotografického studia

§1 Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky Internetového fotografického studia (dále jen Podmínky) obsahují základní informace o objednávání fotografických služeb, poskytovaných prostřednictvím portálu www.foto.fujifilm.cz, zejména o způsobu objednávání a odběru hotových fotografií.
 2. Majitelem portálu Internetového fotografického studia (dále jen IFS) je: FUJIFILM Europe GmbH, se sídlem Düsseldorf, Heesenstrasse 31, 405 49, Spolková republika Německo, jednající prostřednictvím Fujifilm Europe GmbH, organizační složka s umístěním na adrese Praha 3, U nákladového nádraží 2/1949, IČ 24660736, DIČ CZ24660736.

§2 Podmínky vyřízení objednávky

 1. Osoba, která využívá služeb portálu IFS (dále jen Zákazník), si může objednat zhotovení fotografií prostřednictvím portálu IFS pouze po provedení registrace.
 2. Registrací v systému Zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami.
 3. Fotografické služby jsou poskytovány v souladu s platnou nabídkou a ceníkem, které jsou dostupné na internetových stránkách: www.foto.fujifilm.cz.
 4. Fotografické služby poskytované prostřednictvím portálu IFS zahrnují zhotovování fotografií na fotografickém papíru ze souborů uložených ve formátu .jpg a zaslaných Zákazníkem prostřednictvím systému IFS, dostupného na internetových stránkách portálu www.foto.fujifilm.cz.
 5. Objednávky podávané v systému IFS jsou realizovány výhradně autorizovanými Digitálními fotolaboratořemi FDi Fujifilm, které podepsaly smlouvu o spolupráci s FUJIFILM Europe GmbH, Pobočka v České Republice (dále jen Fotolaboratoře). Seznam autorizovaných Fotolaboratoří byl umístěn na internetových stránkách: www.foto.fujifilm.cz.
 6. Veškeré objednávky jsou realizovány s použitím papíru a chemikálií Fujifilm.
 7. Po podání objednávky Zákazník obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce "Potvrzení o přijetí objednávky".
 8. Objednávka nebude vyřízena v případě:
  • kdy vzniknou pochybnosti o obsahu objednávky,
  • chybného vyplnění registračního formuláře,
  • že obdržené soubory jsou jakýmkoliv způsobem poškozeny,
  • že se vyskytnou okolnosti, které znemožní úplné nebo částečné vyřízení objednávky.

O odmítnutí vyřízení objednávky bude Zákazník informován způsobem, o kterém se hovoří v odst. 7, ledaže to nebude možné v důsledku nesprávného uvedení adresy Zákazníkem.

§3 Dodací podmínky

 1. Po obdržení "Potvrzení o přijetí objednávky" elektronickou poštou bude objednané zboží podle rozhodnutí Zákazníka:
  • zasláno prioritní zásilkou na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce
  • připraveno k osobnímu odběru ve Fotolabu, uvedeném Zákazníkem v objednávce, ve kterém byly fotografické služby objednány.
 2. Zákazník je povinen před odběrem zboží na stránkách www.foto.fujifilm.cz zkontrolovat pracovní dobu Fotolaboratoře, která objednávku vyřizuje. Každá fotolaboratoř má svou vlastní pracovní dobu. Zákazník je povinen objednané zboží osobně odebrat ve lhůtě 90 dnů od obdržení "Potvrzení o přijetí objednávky". Bezdůvodné odmítnutí nebo nepřevzetí zásilky a zanedbání osobního odběru ve lhůtě, o které se hovoří v předcházející větě, nezprošťuje Zákazníka povinnosti zaplatit cenu za vyřízenou objednávku.
 3. Náklady na poštovné jsou podrobně uvedeny v ceníku zveřejněném na internetových stránkách: www.foto.fujifilm.cz.
 4. Studio IFS nezodpovídá za doručovací dobu zásilky posílané prostřednictvím pošty (způsob doručení: prioritní zásilka).

§4 Doba vyřízení objednávky

Všechny objednávky jsou vyřizovány s maximální péčí a v co možná nejkratší lhůtě, avšak ne delší než 5 pracovních dní ode dne podání objednávky Zákazníkem.

§5 Ceník a platby

 1. Zákazník zaplatí za provedené služby cenu v souladu s cenovým odhadem objednávky provedeným na základě ceníku zveřejněného na stránkách www.foto.fujifilm.cz v okamžiku podávání objednávky.
 2. Zákazník si může vybrat z následujících způsobů platby:
  • Platba v hotovosti nebo platební kartou při odběru zakázky ve Fotolaboratoři
  • Platba předem kreditní kartou
  • Platba "na dobírku" (v případě zaslání zhotovených fotografií prioritní zásilkou)

§6 Uskladnění prací

 1. Po vyřízení objednávky budou fotografie/soubory zaslané Zákazníkem vymazány z paměti počítačů Fotolaboratoře, který objednávku vyřizuje. Fotografie/soubory Zákazníků jsou uloženy na serveru obsluhujícím IFS do okamžiku jejich vymazání Zákazníkem.
 2. Je zakázáno posílat spolu s objednávkou fotografie s protiprávním obsahem, které jakýmkoliv způsobem porušují ustanovení všeobecně platných právních předpisů, zejména takové, které podněcují k rasové, etnické, náboženské nenávisti, mají pornografický obsah, oslavují fašismus, nacismus, komunismus, propagují násilí, urážejí náboženské cítění, porušují práva třetích osob, je zakázáno šířit fotografie osob, které nevyjádřily svůj souhlas s umístěním své fotografie v IFS.

§7 Reklamace

 1. Zakoupené a dodané služby a zboží lze reklamovat v případě, že nesouhlasí s objednávkou. Případné reklamace je nutno podávat na adresu Fotolaboratoře, která reklamovanou zakázku zhotovila. Kontaktní údaje Fotolabů se nacházejí na internetových stránkách: www.foto.fujifilm.cz. Podkladem pro zahájení reklamačního řízení je popis výhrad k výrobku nebo službě. Při podávání reklamace je nutno na adresu Fotolaboratoře, která službu provedla, dodat reklamovaný výrobek s dokladem o koupi.
 2. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady Zákazník.
 3. U doporučených zásilek a zásilek na dobírku, které byly doručeny s poškozeným obalem, je nutno v přítomnosti zaměstnance pošty sepsat protokol o škodě a zásilku nepřevzít. Pokud Zákazník odebere zásilku s viditelně poškozeným obalem, znamená to, že nemá výhrady k přepravě.

§8 Autorská práva

 1. Souhlasem s těmito Podmínkami Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem všech autorských práv k zaslaným materiálům a souborům s fotografiemi.
 2. V případě porušení autorských práv třetích osob v důsledku realizace objednávky podané Zákazníkem veškerou odpovědnost za takové jednání nese Zákazník.
 3. V případě nároků spojených s autorskými právy, vznesených třetími osobami, se Zákazník zavazuje co nejrychleji vyřešit každou spornou situaci s třetími osobami a zbavit tak FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka v České Republice a s ním spolupracující Fotolaboratoře jakékoliv odpovědnosti spojené s odškodněním, která vyplývá z nakládání s materiály, na které se tato práva vztahují, a jejich šířením.

§9 Zpracování osobních údajů

 1. Registrací nebo přihlášením na portálu IFS Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. č. 133 z r. 1997), uvedených v registračním formuláři, pro účely vyřízení objednávky.
 2. Správcem osobních údajů bude FUJIFILM Europe GmbH, Pobočka v České Republice se sídlem v Praze.
 3. Zákazník má právo nahlížet do svých osobních údajů, opravovat je a také vznášet námitky proti jejich zpracování firmou FUJIFILM Europe GmbH, Pobočka v České Republice. Veškerá prohlášení v tomto rozsahu je třeba podávat v písemné formě na adresu FUJIFILM Europe GmbH, Pobočka v České Republice, U nákladového nádraží 2/1949, 130 00 Praha 3

§10 Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami platí příslušné předpisy Občanského zákoníku a v případě, kdy je Zákazníkem spotřebitel, platí také předpisy zákona č. 145/2010 Sb. O spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů ze dne 1.1.2011
 2. Obsah těchto Podmínek je dostupný v sídle FUJIFILM Europe GmbH, Pobočka v České Republice, na internetových stránkách: www.foto.fujifilm.cz a ve Fotoprodejnách.

Internetové fotografické studio – Nechejte si vyhotovit klasické papírové fotografie, 3D fotografie, které Vám otevřou zcela nový prostor, poskládejte si fotografie do výjimečné fotoknihy či si objednejte jedinečné a osobní foto dárky. To vše v nejvyšší kvalitě z pohodlí vašeho domova. Nákup přes internet je přeci tak jednoduchý.